หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
 

เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม สนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาระบบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาด

สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP)
 
 

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆที่ช่วยเหลือสังคมด้านความสะดวกและปลอดภัยและการจัดตั้ง ศูนย์ยาเสพติด

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา แห่งชาติ

พัฒนากีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชนสู่ความเป็นเลิศ
 
 
 

ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความรวดเร็วโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 

ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดหา/จัดสร้างแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพ