หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
 

เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม สนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาระบบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาด

สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP)
 
 

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆที่ช่วยเหลือสังคมด้านความสะดวกและปลอดภัยและการจัดตั้ง ศูนย์ยาเสพติด

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา แห่งชาติ

พัฒนากีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชนสู่ความเป็นเลิศ
 
 
 

ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความรวดเร็วโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 

ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดหา/จัดสร้างแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพ