หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 


นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว


นางสาวศรีเมือง เพิกเฉย
รองปลัด อบต. วังยาว
 
สำนักปลัด
 


นายวีรศักดิ์ ปานกลับ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวจุฑานิษฐ์ ธนภัทร์จารุพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวฐิตราภรณ์ ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจณิสตา งามสมชล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวเกศนัดดา เตียผลประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวรัญญาภรณ์ จั่นแตง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายนพดล นนท์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย