หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 


นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร : 061-272-8953


นางสาวศรีเมือง เพิกเฉย
รองปลัด อบต. วังยาว
โทร : 098-390-7747
 
สำนักปลัด
 


นายวีรศักดิ์ ปานกลับ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 085-442-9119


นางสาวจุฑานิษฐ์ ธนภัทร์จารุพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 086-094-4353


นางสาวฐิตราภรณ์ ขันทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 065-594-2453


นางสาวจณิสตา งามสมชล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 087-565-8544


นางสาวเกศนัดดา เตียผลประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 081-995-7223


นางวรัญญาภรณ์ จั่นแตง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-242-1919


นายนพดล นนท์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 082-252-7006