หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ประจำปี 2561   20 ก.ย. 2562 384
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การของลทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า)   20 ก.ย. 2562 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลวังยาว ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   19 ก.ย. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559   19 ก.ย. 2562 510
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลวังยาว   19 ก.ย. 2562 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   8 ส.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   8 ส.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   4 มี.ค. 2562 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.2562   21 ม.ค. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   1 ต.ค. 2561 84
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10