หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
ประกาศใให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.วังยาว
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.วังยาว
รประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งการหาเสียง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ดังนี้
        -   ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
            ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
-   สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
        -   จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น  1  คน
        -   จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 9 คน
    
          *หมายเหตุ หลักฐานยืนยันการเสียภาษี(ปี 61,62,63,) สามารถไปขอคัดสำเนาได้ที่สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี

          โดยมีรายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบพร้อมนี้ และ ผู้มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งฯ สามารถศึกษาระเบียบฯ กฎหมายฯ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
        
           https://www.ect.go.th/suphanburi/main.php?filename=index

           หลักฐานประกอบการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
           สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
           https://www.youtube.com/watch?v=hxeI3yKp1k0

            ข้อควรรู้ 4 เรื่องในการขอนุญาตหาเสียงเลือกตั้ง
            https://www.youtube.com/watch?v=loKupHGyrt8

           รายละเอียดของเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
           ในการเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเก็บรวบรวมนับแต่วันแรกที่เริ่มมีการหาเสียง
           เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง รายละเอียดตามคลิป.....
            https://youtu.be/VNbNTNnEjpw
          
           ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
           ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ
            https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/abssearch

            แบบพิมพ์เกี่ยวกับการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง (ผู้สมัครยื่นที่ กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนดำเนินการฯ)
           https://www.ect.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=730
            

       และสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
       โทร.0-3544-0652  

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 13.37 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 133 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศฯ ประเภทค่าใช้จ่ายฯ
ลำดับภาพที่ 1/2
ประกาศ ประเภทค่าใช้จ่ายฯ
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X