หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
 
ประชาสัมพันธ์ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

      
      องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้รับหนังสือจากอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและได้ขอความร่วมมือองค์การปกกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ URL เว็บไซต์ Https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? นำไปไว้หน้าเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัสุพรรณบุรี www.http://suphanburilocal.go.th หัวข้องานราชการ อีกทาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 09.13 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 18 ท่าน