หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ต้องเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือและดำเนินการ  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประกอบกับปัจจุบันมีสถานการณ์หมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนผลกระทบในด้านอื่น ๆ เช่น การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จึงขอประกาศ ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ดังนี้
1. งดการเผาป่าหญ้าและพืชไร่ ในพื้นที่เกษตรกรรมและขอรณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลาย  หรือไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพด ซากวัชพืชและการแปรวัสดุการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทำสารชีวมวล การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น
2. ห้ามผู้หนึ่งผู้ใด มิให้ก่อเหตุรำคาญในพื้นที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่เอกชน ตาม     มาตรา 25 (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมแก้ไขเพิ่มเติม หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 16.10 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 102 ท่าน