หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ต้องเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือและดำเนินการ  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประกอบกับปัจจุบันมีสถานการณ์หมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนผลกระทบในด้านอื่น ๆ เช่น การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จึงขอประกาศ ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ดังนี้
1. งดการเผาป่าหญ้าและพืชไร่ ในพื้นที่เกษตรกรรมและขอรณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลาย  หรือไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพด ซากวัชพืชและการแปรวัสดุการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทำสารชีวมวล การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น
2. ห้ามผู้หนึ่งผู้ใด มิให้ก่อเหตุรำคาญในพื้นที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่เอกชน ตาม     มาตรา 25 (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมแก้ไขเพิ่มเติม หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 16.10 น. โดย คุณ วรัญญาภรณ์ จั่นแตง

ผู้เข้าชม 114 ท่าน