หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 


[ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 116 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การปรับลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย 90 เปอร [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 90 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ. [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 134 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลู [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 98 


ประชาสสัมพันธ์การดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิ [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 94 


ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 118 


ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 156 


พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังยาว ด้านการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 53 


โครงการอบรมการจัดการขยะ อย่างยั่งยืน สู่ชุมชนสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 44 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้าอย่างยั่ [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
 
 
  คุณอยากให้อบต.วังยาว พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-272-8953
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรา [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ขอมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
 
       
 

การทอผ้าของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
ถ้าตะเพินเงิน ณ หมู่บ้านตะเพินคี่
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรา [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ขอมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 76 
การะประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 95 
       
 
สพ0023.2/ว 240 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 1339 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 1341 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 1340 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 231 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 1337 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 1338 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว1334 การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 1262  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 1263  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 219  การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 218  แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 1169  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้รับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  [ 21 ม.ค. 2564 ]  
สพ0023.2/ว 212  แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่น 1 - 4  [ 21 ม.ค. 2564 ]  
สพ0023.3/ว 204  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]  
 
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว509  [ 26 ม.ค. 2564 ]
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว151  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กค. มท 0803.4/ว150  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1210-1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12 สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
       
 
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 45  ตอบ 0  
น้ำบาดาล (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 4393  ตอบ 3  
เบอร์โทรศัพท์อบต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เบอร์อะไรครับ เบอร์035-446263 โท (10 ก.พ. 2560)    อ่าน 1147  ตอบ 1  
ข้อมูลตำบล (16 มี.ค. 2559)    อ่าน 636  ตอบ 0  
ชาวบ้านเดือดร้อนมากๆๆๆๆๆเรื่องประปาของบ้านกล้วย ไม่มีน้ำใช้มานานแล้ว อยากให้มาดู (4 มี.ค. 2559)    อ่าน 680  ตอบ 3  
สอบถามเรื่องโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (17 พ.ย. 2558)    อ่าน 1762  ตอบ 4  
สอบถามตำแหน่งว่าง สายงานเริ่มต้นจากระดับสอง (24 ต.ค. 2556)    อ่าน 1806  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ1 มีตำแหน่งว่างหรือป่าวคับ (11 เม.ย. 2556)    อ่าน 991  ตอบ 1  
ชื่นชมผลงาน (5 ก.พ. 2556)    อ่าน 1822  ตอบ 0  
อบต.วังยาว (11 ก.ย. 2555)    อ่าน 2152  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ส.ค. 2555)    อ่าน 1300  ตอบ 1