หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงค์ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 


กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 63 


ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 108 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ชิกุนคุนยา และไข้ซิกา ประจำปีงบประมา [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 51 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 35 


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 263 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 200 


การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2 [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 215 


การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาต [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 236 


การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำเดือนธันวาคม 256 [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 172 


การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25 [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 138 
 
 
  คุณอยากให้อบต.วังยาว พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-272-8953
 
เริ่มนับ วันที่ 14 พ.ย. 2555
 
 
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Jitasa.care [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบ [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหา [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและน [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมกระดานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการจัดการเลือกตั้งสม [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล [ 1 พ.ย. 2564 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อน) [ 28 ต.ค. 2564 ]ครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) [ 28 ต.ค. 2564 ]โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาว [ 28 ต.ค. 2564 ]โครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย [ 28 ต.ค. 2564 ]ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก) [ 28 ต.ค. 2564 ]

       
 

การทอผ้าของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
ถ้าตะเพินเงิน ณ หมู่บ้านตะเพินคี่
 
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Jitasa.care [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 116 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 171 
       
 
สพ0023.2/ว 23125 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1 .pdf  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 23121 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 23101 ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร.pdf  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 3486 การโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 3482 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 3481 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ปิดจุดเสี่ยงการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว3484 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 7  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 3478 แจ้งมติ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 12-2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564.pdf  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว23005 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนยั่งยืน  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
0023.4/ว 22941 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 3471 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนานสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 3471 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนานสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว22922 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงฯ  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 22889 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2564 ]    
สพ0023.1/ว 22888 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) กพส. มท 0810.6/ว20905 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี กสธ. มท 0819.3/ว2819  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2822  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กพส. มท 0810.6/20907  [ 29 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กพส. มท 0810.8/ว2821  [ 29 พ.ย. 2564 ]
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว2820  [ 29 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2808  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2813 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) กศ. มท 0816.3/ว2827  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กศ. มท 0816.3/ว2810  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
       
 
น้ำบาดาล (14 มิ.ย. 2564)    อ่าน 4832  ตอบ 1  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 213  ตอบ 0  
เบอร์โทรศัพท์อบต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เบอร์อะไรครับ เบอร์035-446263 โท (10 ก.พ. 2560)    อ่าน 1374  ตอบ 1  
ข้อมูลตำบล (16 มี.ค. 2559)    อ่าน 810  ตอบ 0  
ชาวบ้านเดือดร้อนมากๆๆๆๆๆเรื่องประปาของบ้านกล้วย ไม่มีน้ำใช้มานานแล้ว อยากให้มาดู (4 มี.ค. 2559)    อ่าน 844  ตอบ 3  
สอบถามเรื่องโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (17 พ.ย. 2558)    อ่าน 1946  ตอบ 4  
สอบถามตำแหน่งว่าง สายงานเริ่มต้นจากระดับสอง (24 ต.ค. 2556)    อ่าน 1974  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ1 มีตำแหน่งว่างหรือป่าวคับ (11 เม.ย. 2556)    อ่าน 1145  ตอบ 1  
ชื่นชมผลงาน (5 ก.พ. 2556)    อ่าน 1993  ตอบ 0  
อบต.วังยาว (11 ก.ย. 2555)    อ่าน 2324  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ส.ค. 2555)    อ่าน 1503  ตอบ 1