หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
วังยาว เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
สะดวกปลอดภัยการคมนาคม
อุทยานแห่งชาติพุเตย
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
นายสุรศักดิ์ ชาวบ้านกร่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ติดต่อ โทร : 035-440-652
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาว
1
2
3
 
 
 
ตำบลวังยาวเดิมขึ้นอยู่กับตำบลองค์พระ ต่อมาได้มีการขยายหมู่บ้านมากขึ้นจึงแยกออกเป็นตำบลวังยาว แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ประชาชน ส่วนมากอพยพมาจากต่างอำเภอ และต่างจังหวัด ชนเผ่าดั่งเดิมเป็นชาวเขาเผ่า กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในตำบลวังยาว ส่วนชาวละว้าเดิม ปัจจุบันมีน้อยมากเพราะ อพยพไปถิ่นอื่น
 
 
ตำบลวังยาว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านช้างไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 158 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 8 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร หรือ 109,182 ไร่
 
 
ตำบลวังยาวมีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,712 คน
 
ชาย 2,455 คน
 
หญิง 2,257 คน
จำนวนครัวเรือน 1,584 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 20.48 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 

ทำไร่ เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่สับปะรด

ทำสวนผัก เช่น ผักคะน้า หัวหอม คื่นฉ่าย

ทำสวนผลไม้ เช่น สวนมะม่วง สวนมะขาม สวนฝรั่ง สวนส้ม

เลี้ยงสัตว์ เช่น โค เป็ด ไก่ แพะ

ค้าขาย

รับจ้าง
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลองค์พร อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านกล้วย 433 424 857 250  
2   บ้านป่าผาก 262 223 485 199
  3   บ้านวังยาว 265 271 536 229  
4   บ้านละว้าวังควาย 381 374 755 208
  5   บ้านตะเพินคี่ 142 101 243 96  
6   บ้านห้วยหินดำ 299 268 567 159
  7   บ้านม่วงฆะ 211 188 399 138  
8   บ้านใหม่วังยาว 328 278 606 196
  9   บ้านห้วยม่วงแป 134 130 264 109  
    รวม 2,455 2,257 4,712 1,584